Elektronisch Patienten Dossier

Jaargang 42 - Nummer 2 2008 - 2009

De brief die CDA-minister Klink van volksgezondheid bij alle inwoners van Nederland begin november op de mat liet vallen heeft voor onrust gezorgd. Hij kondigde hierin aan dat de opslag van alle digitale medische gegevens landelijk vorm krijgt in het elektronisch patiënten dossier (EPD). De minister probeert zo de kwaliteit van de zorgverlening te vergroten. Artsen kunnen in elkaars patiëntendossiers kijken, zodat ze bij een behandeling onmiddellijk over alle relevante informatie kunnen beschikken. Dit moet de kans op medische fouten verkleinen. Wie geen bezwaar maakt, wordt geacht te hebben ingestemd met de uitwisseling van zijn medische gegevens via het EPD, aldus de minister.

Continue Reading

Stichting Prisonlaw

Jaargang 42 - Nummer 2 2008 - 2009

In buitenlandse gevangenissen wordt veelvuldig in strijd gehandeld met mensenrechten. Dit gebeurd in de breedste zin van het woord, door de feitelijke omstandigheden ter plekke maar ook door het proces waarin zij veroordeeld worden. Neem bijvoorbeeld de heer A. In 2001 werd er door de Griekse autoriteiten 93 gram aan verdovende middelen in zijn auto gevonden. Dit levert hem 15 jaar cel en een geldboete van € 30.000,00 op. De auto wordt verbeurd verklaard. Echter, twee jaar later wordt er opnieuw drugs in de auto gevonden. Maar liefst 9 kilo. Ondanks het feit dat de heer A. al veroordeeld is levert hem dit opnieuw een veroordeling op, deze keer levenslang + 5 jaar en een geldboete van € 200.000,00. Daarbovenop komt onttrekking van zijn burgerrechten. De rechter veroordeeld in dit geval een persoon die gedurende de ontdekking in detentie zat en dus nooit bij de auto kon komen. Rachel Imamkhan van de Stichting PrisonLAW trekt zich het lot van de heer A. en vele andere Nederlanders in buitenlandse gevangenissen aan. Wat begon als puur ideologische interesse groeide uit tot een professionele organisatie die wereldwijd de positie van gedetineerde Nederlanders probeert te verbeteren.

Continue Reading

Donorregistratie: een noodzakelijk kwaad

Jaargang 42 - Nummer 2 2008 - 2009

Elk voorjaar ontvangen jongeren die pas 18 jaar zijn geworden een informatiepakket over donorregistratie. Per jaar gaat het om ongeveer 200.000 achttienjarigen. In de praktijk stuurt ongeveer 30% van de jongeren het donorformulier terug. Dit wil niet zeggen dat deze jongeren ook allemaal gekozen hebben donor te worden, ongeveer een kwart geeft geen toestemming voor donatie.
Het is nu meer dan een jaar geleden dat BNN De Grote Donorshow uitzond. Deze show bleek een promotiestunt te zijn om meer donoren te werven. Toch is er nog steeds een tekort aan donoren. Op 1 mei 2008 stonden er in Nederland 1319 mensen op de wachtlijst voor een donororgaan. Jaarlijks overlijden honderden mensen omdat er voor hen geen donornier, -hart, -lever of donorlongen beschikbaar zijn. Daadwerkelijk zijn de wachtlijsten nog veel langer, omdat alleen mensen in zeer kritieke toestand (organen met een slechte conditie) op de wachtlijst worden geplaatst. Dit artikel geeft een overzicht over de stand van zaken sinds de show van BNN.

Continue Reading

Appartementsrecht in Nederland

Jaargang 42 - Nummer 2 2008 - 2009

In 2002 bestonden in Nederland naar schatting 374.500 koopappartementen. Sindsdien is dit aantal gestegen naar 500.000 koopappartementen in 2008. Dit is een groei van bijna 34% in zes jaar tijd. Het is duidelijk, het belang van het appartementsrecht neemt toe. Bovenstaand citaat van Venemans baarde mij dan ook zorgen. Toch geeft het ondubbelzinnig de situatie in ons appartementsrecht weer. Het Nederlandse appartementsrecht is gebaseerd op een constructie, het monistische stelsel genaamd, waarin de gemeenschap van appartementseigenaars en de Vereniging van Eigenaars (hierna: VvE) naast elkaar staan.

Continue Reading

Auteursrechten in Cyberspace

Jaargang 42 - Nummer 2 2008 - 2009

Inleiding
“Rechter: Downloaden toch illegaal” kopte het NRC Handelsblad op 27 juni 2008. Door deze uitspraak laaide de discussie over de legaliteit van downloaden en uploaden weer op. Zelfs voor juridisch geschoolden is het lastig om uit te leggen hoe het nu zit. De legaliteit is van vele factoren afhankelijk. De regelgeving hiervoor is te vinden in de Auteurswet en in de Richtlijn nr. 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, hierna te noemen ‘richtlijn’. Bij het vraagstuk over de legaliteit van downloaden en uploaden is het onderscheidt hiertussen van belang. In de gegevensuitwisseling in een netwerk (in de meeste gevallen het internet) is downloaden het ontvangen van de bestanden en uploaden het verzenden van de bestanden. In de gegevensoverdracht is dus altijd een ontvanger en verzender nodig. Downloaden en uploaden. voor velen een juridisch lastige kwestie. Aan de hand van de geschiedenis en verschillende uitspraken omtrent dit onderwerp proberen we verduidelijking te brengen.

Continue Reading

Verwijtbare werkloosheid

Jaargang 42 - Nummer 2 2008 - 2009

Werkloos worden is voor veel mensen een ingrijpende gebeurtenis. Hoe moeten de rekeningen die elke maand komen betaald worden? Deze gebeurtenis is des te nijpender wanneer dit verlies van inkomen niet opgevangen kan worden met een (werkloosheids)uitkering. In arme landen, waar de sociale zekerheid vaak nog in de kinderschoenen staat, is men in een dergelijke situatie aangewezen op familieleden of liefdadigheidsinstanties.
Gelukkig bestaat voor de Nederlandse werknemer wel een vorm van inkomenscompensatie wanneer hij onverhoopt werkloos raakt. Aan dit recht zijn echter een aantal voorwaarden verbonden. Zo heeft de werknemer onder meer de verplichting te voorkomen dat hij verwijtbaar werkloos wordt, zoals bedoeld in artikel 24 lid 2 Werkloosheidswet (verder: WW). Op grond van artikel 27 WW wordt de werkloosheidsuitkering in beginsel geheel geweigerd wanneer hij deze verplichting niet nakomt, tenzij hij kan aantonen dat hem niets te verwijten valt zodat hij alsnog aanspraak kan maken op zijn WW-rechten.

Continue Reading

Onrechtmatige daad in sportsituaties

Jaargang 42 - Nummer 2 2008 - 2009

De oude Grieken deden het al: sporten. De spelregels waren echter totaal anders dan we ze in deze tijd kennen. Vaak waren ze er niet eens en er werd niet gesport voor het deelnemen, maar om het winnen. Voor een wedstrijd bad een deelnemer daarom ook om de overwinning of de dood. Het was in die tijd heel normaal als er iemand door het sporten overleed, en er was geen familie van een atleet die de wedstrijdorganisatoren aansprakelijk stelden voor de dood van hun dierbare. Tegenwoordig is dit totaal anders. Er zijn vele spelregels en zodra je geblesseerd raakt is er al snel iemand die aansprakelijk gesteld kan worden.
Neem bijvoorbeeld beginnerscursussen op een sportschool. Dit zijn onervaren mensen die graag een sport willen leren beoefenen. De kans op blessures is daar natuurlijk in grote mate aanwezig. Daarom is het aan de sportschool deze groep leerlingen een zo goed en veilig mogelijke cursus aan te bieden. Maar stel dat er tijdens een dergelijke beginnerscursus een ongeval plaatsvindt waardoor een leerling ernstig letsel oploopt.
De vraag die dan rijst is in hoeverre een sportschool gehouden is schadevergoeding te betalen voor letsel bij een leerling.

Continue Reading

Mediation

Jaargang 42 - Nummer 2

Een ruzie oplossen is een ambacht, een conflict bij de rechter voorkomen is een kunst. Het zoeken naar een oplossing waar beide partijen mee kunnen leven is mediation.
De overheid wil het gebruik van mediation stimuleren, onder andere met financieel gunstige regelingen. Het gebruik van deze oplossingsgerichte methode is sinds 2005 sterk toegenomen. Mediation wordt niet in ons wetboek geregeld. Wat moeten we onder mediation verstaan en hoe werkt het in de praktijk?

Continue Reading