• Dossier China

  China wil meer voet aan de grond krijgen in de Westerse wereld en lijkt al geruime tijd aan een opmars te werken. Terwijl menig land nog voortkwakkelt in de economische crisis, vaart China er – zij het met steunmaatregelen van de overheid – wel bij. Op andere gebieden lijkt China echter nog achter te blijven ten opzichte van de rest van de wereld. Onder andere door middel van censuur tracht China een controle uit te oefenen die niet enkel de liberalen in ons land zullen doen huiveren. Kortom: China heeft graag de spreekwoordelijke touwtjes in handen en stelt daarbij vaak het collectieve belang al dan niet met geweld, boven dat…

 • Van veldspeler tot verdachte

  Nederland is een sportland. In 2004 was 30% van de Nederlandse bevolking lid van een sportvereniging en 42% van de Nederlandse bevolking sportte in 2004 tussen de 1 en 4 uur per week.1 Om deze sporten in goede banen te leiden zijn er regels opgesteld en zijn er vaak één of meerdere scheidsrechters aanwezig om deze regels te handhaven. De aanwezigheid van regels en scheidsrechters zijn noodzakelijk omdat het er in een sport- of spelsituatie heftig aan toe kan gaan. Gedreven door de wil om te winnen worden de spelregels met regelmaat overtreden. Een scheidsrechter kan dit bestraffen en bij flagrante overtredingen zijn er veelal regels van tuchtrecht om de…

 • Piraterij, mythe of werkelijkheid?

  Piraterij is heden ten dage een complex probleem dat vele facetten kent. Het tijdperk van een op zich zelf staande roversbende met een schip dat, bijna met een vleugje romantiek, eenzaam de stille wateren en woeste zeeën bevaart, lijkt een sprookje van vervlogen tijden. De piraterij waar de wereld vandaag de dag mee te maken heeft laat weinig ruimte over voor romantiek en mededogen. Genade verliest het van de harde valuta. Waar men voorheen handelde in naam van de koning handelt men nu in naam van de dollar. Waar de piraten van weleer zich voortbewogen met een houten been, verplaatsen zij zich nu met supersnelle speedboten. En waar men eerder…

 • Europees openbaar ministerie, is Europa er nu wel klaar voor?

  Na de inwerking treding van het Verdrag van Lissabon op 1 januari 2010 is Spanje de eerste voorzitter van de Europese Raad. Spanje heeft daarom als taak de implementatie van dit verdrag in gang te zetten. In het verdrag zijn meerdere nieuwe bevoegdheden opgenomen, die ook betrekking hebben op de justitiële samenwerking. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid een Europees Openbaar Ministerie (Europees OM) op te richten. Spanje heeft in april stappen ondernomen die de oprichting van een dergelijk Openbaar Ministerie dichter bij brengt. Dit maakt de discussie erover weer actueel. In het verleden was er veel verzet vanuit de lidstaten tegen een Europees OM. De vraag is daarom of…

 • Arctica: Van onherbergzame ijsvlakte tot ‘land’ van belofte

  De Noordpool is hot! Doordat de aarde langzaam opwarmt en de ijsmassa’s op de Noordpool afsmelten komen de bodemschatten binnen handbereik. Verschillende staten ruiken hun kans en claimen gedeelten van de Noordpool. Ook u en ik kunnen een claim doen op de Noordpool. Althans, zo wil Harald van Reenen, oprichter van de site giantclaim.com ons doen geloven. Op zijn site kun je voor € 16,99 plus verzendkosten een persoonlijke claim op de Noordpool kopen. Zodra deze claim wordt toegekend heb je recht op een evenredig aandeel in de enorme olie- en gasreserves op de Noordpool. Daarnaast krijg je – zolang de voorraad strekt – een gratis petje. Hoewel je deze…

 • Geert W.: Het juridische offensief tegen Wilders

  Alexander Pechtold uitte onlangs hevige kritiek op de politieke ideeën van Geert Wilders en zijn Partij voor de Vrijheid. Een wetenschappelijk onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken deed hier nog een schepje bovenop: Geert Wilders is een gevaar voor de staatsveiligheid, zijn partij is extreem-rechts en islamofoob en bovendien wordt de democratie hierdoor ondermijnd. Dit zijn geen geringe kwalificaties voor een democratisch geachte partij, waarvoor één op de vier Nederlanders zegt enige sympathie op te kunnen brengen. Het Amsterdamse Gerechtshof heeft besloten dat Wilders zich moet verantwoorden wegens vermeende discriminerende uitlatingen. De Centrumpartij ’86 werd eerder onder andere wegens het aanzetten tot discriminatie en haat verboden. Het juridische offensief…

 • Interview Vincent Jongste

  Door Rik Mulder & Gerben Kobus Mr. Vincent Jongste is afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht met als afstudeerrichting Arbeidsrecht. Na zijn studie is de heer Jongste werkzaam geweest als advocaat Arbeidsrecht bij een middelgroot (top-20) advocatenkantoor in Den Bosch. Vervolgens is hij bij de Hogeschool Leiden in dienst getreden als docent Privaatrecht, waarbij hij zich met name heeft gericht op het arbeidsrecht en het procesrecht. Daarnaast heeft de heer Jongste namens de Hogeschool diverse juridische trainingen gegeven aan externe partijen. Verder is de heer Jongste de laatste jaren werkzaam geweest als zelfstandig juridisch adviseur in het arbeidsrecht, waarbij hij zich vooral heeft gespecialiseerd in het ontslagrecht. Tegenwoordig is hij…

 • De levenslange gevangenisstraf: hoezo tot de dood erop volgt?

  Door Nari Elisabeth Berloth Wanneer de Nederlandse strafrechter een gevangenisstraf wil opleggen, heeft hij de mogelijkheid tussen een tijdelijke gevangenisstraf en de levenslange gevangenisstraf. De levenslange gevangenisstraf is aan het einde van de 19e eeuw ingevoerd ter vervanging van de doodstraf. Tijdens een toespraak op 16 oktober jongstleden noemde de huidige minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin, de actuele cijfers: op dit moment zijn 28 personen onherroepelijk en 7 personen nog niet onherroepelijk veroordeeld tot de levenslange straf.1 Vandaag de dag roept de politiek dat de levenslange gevangenisstraf duurt tot de dood erop volgt. De toenmalige minister Donner riep het in 2004, en onze huidige minister roept het ook. Is…

 • Het begin van het einde van de gouden parachute?

  Door de financiële crisis is er kritiek gekomen op topmanagers die bij vertrek miljoenen meekrijgen, terwijl ze hun werkgever op de rand van de afgrond achterlaten. Het kabinet heeft dan ook een wetsvoorstel ingediend dat ervoor moet zorgen dat werknemers die meer dan 75.000 euro verdienen, een maximale ontslagvergoeding krijgen van een jaarsalaris.1 Ook de rechter lijkt zich de maatschappelijke kritiek op hoge ontslagvergoedingen aan te trekken. Onlangs heeft de kantonrechter te Amsterdam uitspraak gedaan over de vordering van een oud-topman van ABN AMRO tegen deze bank en de Royal Bank of Scotland (RBS).2 De topman in kwestie, Michiel de Jong, moest genoegen nemen met een gouden parachute ofwel afvloeiingsvergoeding…

 • Over de Ondernemingskamer

  OVER DE ONDERNEMINGSKAMER, Huub Willems Inleiding In 1971 is grootscheepse wetgeving tot stand gekomen inzake bestuur van en toezicht op grote ondernemingen en haar publieke verantwoording, externe financiële verslaggeving, de structuurregeling en medezeggenschap van ondernemingsraden. Het typisch Nederlandse overlegmodel en de met het woord stakeholdersmodel aangeduide opvatting van die dagen dat een vennootschap en de met haar verbonden onderneming niet alleen de belangen van de aandeelhouders moesten dienen, maar dat alle belangen, waaronder zelfs het algemeen belang, richtinggevend behoren te zijn, zijn de uitgangspunten geweest waarop die nieuwe wetgeving van toen is gestoeld. Gewenst werd verder dat geschillen in verband daarmee zouden moeten worden voorgelegd aan een gespecialiseerde rechter. Dat…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.