Mediation: Welke rol gaat de mediator in de toekomst spelen?

  • -

Mediation: Welke rol gaat de mediator in de toekomst spelen?

Hoog-5113Mediation – Welke rol gaat de mediator in de toekomst spelen?

Door Hennie Haarsma

Mediation is al een aantal jaren in opkomst. Ook de laatste tijd staat het weer behoorlijk in de spotlights. Met de drie wetsvoorstellen over mediation leken er grote veranderingen voor ons procesrecht aan te komen. Maar afgelopen zomer werd bekend dat deze zijn ingetrokken wegens het vertrek van Ard van der Steur uit de Kamer. De wetsvoorstellen worden niet doorgezet door de leden van de Tweede Kamer omdat de regering heeft aangegeven zelf (zo snel mogelijk) wetsvoorstellen inzake bevordering van mediation in te dienen. [1] In dit artikel wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van mediation, hoe kan het dat mediation zo leeft in Nederland? Daarnaast wordt er ingegaan op de werking van mediation, wat is het nu precies en wat is de rol van de mediator? Ook wordt aandacht besteed aan de reeds ingetrokken wetsvoorstellen, dat ze ingetrokken zijn wil niet zeggen dat we ze onbesproken moeten laten. De nieuwe wetsvoorstellen van de regering zullen waarschijnlijk op dezelfde lijn liggen.

Geschiedenis
Mediation is in de jaren ‘90 sterk opgekomen in Nederland. In de familiesector is mediation als eerste in gebruik genomen en is het inmiddels een bekend fenomeen geworden. Door de Europese mediation-richtlijn van 2008 is mediation een nog grotere rol gaan spelen en kreeg het ook meer politieke aandacht. [2] Er ontstonden in de loop van jaren tal van verenigingen en organisaties die zich richten op mediation in een bepaald rechtsgebied. Het overzicht voor de cliënt was op een gegeven moment ver te zoeken. Sinds januari 2014 bestaat de Mediatorsfederatie Nederland (hierna: MfN), de grote landelijke verenigingen voor mediators hebben zich hierin gebundeld. De MfN vertegenwoordigt het mediationberoep in de publieke belangenbehartiging. De federatie houdt zich bezig met het ontwikkelingen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Het MfN is houder van het MfN-register (het voormalig NMi-register) en is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid van mediation in Nederland. Een register mediator mag zowel de naam MfN-mediator als NMi-mediator voeren. Het MfN is sterk betrokken bij het wetsvoorstel Mediation.[3]
Hoe kan het dat mediation als vorm van conflictoplossing zo sterk in Nederland is gegroeid? Er is ten eerste een groeiend besef ontstaan dat de juridische manier om een conflict aan te pakken niet altijd toereikend is. De juridische aanpak is vaak tijdrovend en duur. Daarnaast past mediation perfect binnen het Nederlandse poldermodel, er samen uitkomen staat hier centraal. Ten derde verandert de maatschappij, mensen worden steeds geëmancipeerder. Een juridisch geschil overgeven aan een rechter past niet helemaal meer bij de moderne mens.[4]

Mediation als vorm van conflictoplossing
De bedoeling van mediation is dat je onder begeleiding van een mediator zelf opzoek gaat naar een optimale en duurzame oplossing van een geschil. Het onderzoeken van de wederzijdse belangen is hierbij belangrijk, deze zullen vaak niet op een lijn liggen. Kenmerkend voor mediation is dat je niet strijdt maar oplost. Voor alle betrokkenen moet uiteindelijk een win-win situatie ontstaan. Mediation wordt onder andere toegepast in echtscheidingszaken, arbeidsconflicten, conflicten binnen een onderneming en burenruzies.

De mediator dient zich onafhankelijk op te stellen. Hij fungeert als gespreksbegeleider en bemoeit zich niet met de inhoud van het conflict. Wanneer je als NMI/MfN mediator ingeschreven staan ben je verplicht om je aan het gedragsreglement voor mediators te houden. Deze bevat een klacht- en tuchtrecht procedure.[5]

Mediation onderscheidt zich van andere manieren van conflictoplossing doordat het in een tussenpartijdige vorm plaatsvindt en niet in een bovenpartijdige vorm zoals bij de overheidsrechter en bij een arbitragegerecht. Bij bovenpartijdige geschilbeslechting geven partijen de beslissing uit handen, bij mediation komen partijen zelf tot een oplossing. De mediator neemt dus geen beslissing. [6] Het gevolg van het feit dat de mediator geen partijen bindende beslissing neemt in het geschil, is dat het beginsel van hoor en wederhoor geen belemmering vormt om partijen afzonderlijk te spreken. De mediator kan er namelijk voor kiezen (indien hij dit nodig vindt) om met één van de partijen in gesprek te gaan zonder dat hij de andere partij over de inhoud van dit gesprek hoeft in te lichten. Dit noemt men de caucus. Bij een bovenpartijdige vorm van conflictbeslechting zou een dergelijke gang van zaken in strijd zijn met het beginsel van hoor en wederhoor.[7]

Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid
Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid zijn twee kernelementen van mediation. De vertrouwelijkheid komt duidelijk terug in de hiervoor genoemde caucus. In beginsel dient alle informatie die tijdens de caucus aan de mediator wordt verstrekt vertrouwelijk te worden behandeld door de mediator. Hij mag deze informatie alleen tijdens de mediation inbrengen als hij hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen. Over het gebruik van de caucus zijn de meningen verdeeld. Sommigen pleiten ervoor dat de caucus niet past bij de neutrale rol van de mediator. Er bestaat toch een kans dat de mediator door een individueel gesprek met een partij zijn neutrale rol verliest. Daarentegen zijn er ook voorstanders die stellen dat het gebruik van de caucus voordelen oplevert, partijen voelen zich vrijer om hun visie op het conflict te geven. Dit draagt bij aan een snellere oplossing van het conflict doordat partijen zich meer open stellen. Dit zou er toe leiden dat er sneller aanknopingspunten worden gevonden voor een beëindiging van het geschil.[8]

Geheimhouding
De vertrouwelijkheid is onlosmakelijk verbonden met het verschoningsrecht en de geheimhoudingsplicht. Een mediator heeft geen wettelijke geheimhoudingsplicht maar dit kan wel worden overeengekomen. Vaak wordt de geheimhoudingsplicht opgenomen in de mediationovereenkomst. Door de geheimhoudingsplicht op te nemen plegen partijen te voorkomen dat hetgeen zij hebben verteld tijdens de mediation tegen hen wordt gebruikt in een eventueel latere civiele procedure. De geheimhoudingsplicht blijft dus gelden na het beëindigen van de mediation. Een mediationbijeenkomst is in beginsel besloten, alleen de partijen en hun eventuele adviseurs en mediator zijn aanwezig.[9]

De geheimhoudingsplicht dient wel enigszins genuanceerd te worden, uit jurisprudentie blijkt dat de geheimhoudingsplicht af en toe moet wijken voor het belang van waarheidsvinding in een civiele procedure. Zo beroept een werkgever zich in een procedure over een ontslag op staande voet op de schending van de geheimhoudingsplicht door de werknemer. De werknemer heeft verslagen van de mediationbijeenkomsten ingediend als bewijs met een beroep op art. 21 Rechtsvordering. De rechtbank oordeelt dat de werknemer in beginsel in strijd heeft gehandeld met de geheimhoudingsplicht, en daarmee in strijd handelt met wat in het maatschappelijk verkeer betaamt. Dit levert in beginsel een onrechtmatige daad op. Maar de rechtbank voegt hier aan toe dat zich hier bijzondere omstandigheden voordoen, deze rechtvaardigen de schending van de geheimhoudingsplicht. De werknemer had geen andere mogelijkheid om datgene wat belangrijk was in zijn voordeel duidelijk te maken. Dat het Hof van discipline in de tuchtzaak hier een uitspraak in het nadeel van de werknemer heeft gedaan mag niet zomaar mee worden genomen in de civielrechtelijke procedure.[10]

Bij het oordeel dat de geheimhoudingsplicht soms moet wijken voor de waarheidsvinding moet volgens Santing-Wubs wel een kanttekening worden geplaatst. Wanneer art. 21 Rv onverkort zou worden toegepast bij mediation, komt de vertrouwelijkheid volledig in het geding. En de vertrouwelijkheid speelt juist een belangrijke rol bij het succes van mediation. Nu de overheid mediation als vorm van alternatieve geschilbeslechting steeds meer stimuleert zal de rechter zich bij het toepassen van 21 Rv in geval van mediation iets soepeler moeten opstellen, tenzij er redenen zijn om toch de waarheidsplicht te laten prevaleren.[11]

Verschoningsrecht
Buiten het geval van de bewijsovereenkomst als hiervoor besproken, zou een mediator slechts van zijn getuigplicht kunnen worden ontslagen indien hij een verschoningsrecht bezit. De Hoge Raad heeft zich hierover uitgelaten; van een verschoningsrecht voor de mediator is vooralsnog geen sprake. Dit wordt niet anders in het geval dat iemand als mediator optreedt die een beroep uitoefent uit hoofde waarvan hij op grond van artikel 165 lid 2 onder b Rechtsvordering een verschoningsrecht heeft, zoals een advocaat. In geval van mediation door een dergelijke beroepsoefenaar geldt dat de informatie die hem in het kader van mediation is medegedeeld of anderszins ter kennis is gekomen, niet heeft te gelden als aan hem in zijn hoedanigheid van beroepsoefenaar toevertrouwd. Dat kan onder omstandigheden anders zijn, hetgeen met name geldt als voor alle betrokkenen duidelijk is dat de informatie aan de mediator uitsluitend in zijn hoedanigheid als beroepsoefenaar ter kennis is gebracht.[12]

Vrijwilligheid
Een laatste kenmerk van mediation wat niet onbesproken gelaten mag worden is de vrijwilligheid. In de preambule van de Europese mediation richtlijn wordt in overweging 13 aangegeven dat mediation een vrijwillige procedure is, maar dat de rechterlijke instanties partijen kunnen wijzen op de mogelijkheid van mediation. Het wordt mogelijk gesteld dat een lidstaat van de Europese Unie mediation verplicht stelt in bepaalde gevallen, maar als voorwaarde geldt dat de toegang tot de rechter niet mag worden belemmerd. Een sanctie opleggen wanneer partijen weigeren gebruik te maken van mediation is ook toegestaan maar hierbij moet wel weer in het achterhoofd worden gehouden dat de toegang tot de overheidsrechter niet mag worden belemmerd.[13]

De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 2006 de vrijwilligheid van mediation al benadrukt: ‘Gelet op de aard van het middel van mediation staat het partijen die in de loop van het geding hebben afgesproken om te pogen een minnelijke regeling langs mediation te bereiken, te allen tijde vrij hun medewerking daaraan alsnog te onthouden.’[14]

Wetsvoorstellen met betrekking tot Mediation
Ard van der Steur heeft in 2013 drie wetsvoorstellen ingediend, het wetsvoorstel ‘Bevordering van mediation in het burgerlijk recht’, het wetsvoorstel ‘Bevordering van mediation in het bestuursrecht’ en het wetsvoorstel Register mediator.[15] Deze wetsvoorstellen zijn inmiddels ingetrokken, maar geven wel een beeld van de rol van mediation die men voor toekomst voor ogen heeft. Het wetsvoorstel met betrekking tot het bestuursrecht blijft hier onbesproken.

Het wetsvoorstel bevordering van mediation in het burgerlijk recht was bedoeld om mediation tot een logisch aansprekend alternatief voor traditionele rechtspraak te maken. Het wetsvoorstel introduceert daarbij het concept van vanzelfsprekende mediaton. Partijen die een geschil hebben waarin een relationele dimensie zit (bedenk dat hieronder een tal van geschillen vallen!) moeten eerst mediation proberen. Pas wanneer het mediation traject is doorlopen kan men naar de rechter stappen. Dit wetsvoorstel had dus een verstrekkende inhoud.[16] Velen plaatsten vraagtekens bij de verplichte mediation, strookt dit wel met het karakter van mediation? Zeker is dat de gang naar de mediator wordt bevorderd, maar hiermee is niet gezegd dat de mediation ook met een positief resultaat wordt beëindigd. Een kernelement van mediation is immers vrijwilligheid. Het verplicht stellen van mediation strookt hier niet mee, met iemand die tegen zijn wil aan tafel zit valt niet te onderhandelen.[17] De tijd zal moeten leren of iets met deze kritiek wordt gedaan in de te verwachten wetsvoorstellen van de regering.

Het beroep mediator wordt tot nu toe niet beschermd. Het wetsvoorstel registermediator poogde hier verandering in te brengen. De indiener wilde een wet tot stand brengen die de kwaliteit, de deskundigheid en de uniformiteit van de mediator vastlegt. Het wetsvoorstel register mediator omschrijft wat de rechten en plichten van de beëdigd registermediator zijn. Bescherming van het beroep mediator lijkt wenselijk te zijn. Nu kan iedereen zich in principe mediator noemen. Het is voor een mediator niet noodzakelijk een juridische achtergrond te hebben, maar bij het vastleggen van de gemaakte afspraken is juridische kennis handig zodat interpretatieverschillen kunnen worden voorkomen. Spraakgebruik en juridische betekenis kunnen immers van elkaar verschillen. Ook in het kader van het Tuchtrecht en het verschoningsrecht zou het wenselijk zijn een wettelijk beschermingskader voor Mediators te introduceren. De mediators vormen een zodanig heterogene groep dat het verschoningsrecht nog niet kan worden toegekend. Een wettelijk kader zou hier verandering in kunnen brengen.[18]
De MfN is volop in gesprek met de regering over de nieuwe wetsvoorstellen. Op de website van MfN zijn de verschillende discussiepunten tussen de minister en de Mfn terug vinden.

Slot
Mediation is een vorm van geschilbeslechting, of liever gezegd een manier van conflictoplossing. De partijen proberen zelf een oplossing voor hun geschil te vinden onder begeleiding van een mediator. De twee kernelementen van mediation zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen moeten bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. Daarnaast moeten ze er op kunnen vertrouwen dat de informatie die ze aan de mediator en elkaar geven, later niet tegen hen wordt gebruikt in een eventuele procedure wanneer de mediation niet slaagt. Met de wetsvoorstellen ingediend door ex-kamer lid Van der Steur leken er veranderingen in zicht. Mediation zou verplicht worden gesteld in procedures met een relationele dimensie. Ook zou er volgens hem een wet moeten komen om het beroep van mediator bescherming te geven. Van der Steur is echter uit de Kamer vertrokken en heeft een nieuwe functie als minister. De wetsvoorstellen zijn ingetrokken maar zullen waarschijnlijk snel een vervolg krijgen. De verwachting is dat deze wetsvoorstellen logischerwijs op een lijn liggen met de eerdere wetsvoorstellen. Wellicht wordt rekening gehouden met de kritiek op de plannen om mediation verplicht te stellen. Verplichtstelling van mediation lijkt niet te stroken met het vrijwillige karakter ervan.

[1] Kamerstukken II 2014/15, 33 722, nr. 24.
[2] A.W. Jongbloed, ‘Mediation: een (on)geoorloofd duwtje in de rug?’ AA 2012/6, p.434-441.
[3] ‘Wie is Mfn?’ Mediation federatie Nederland, Mfn 2015, www.mediatiorsfederatienederland.nl, (zoek op wie is MfN).
[4] E. Gathier & C. Emmen, ‘Mediation binnen de Nederlandse traditie van polderen’, FTV 2009/12, p.5-8.
[5] ‘wat is mediation?’, Mti 2015, www.mediation.nl, (zoek op wat is mediation).
[6] E. Gathier & C. Emmen, ‘Mediation binnen de Nederlandse traditie van polderen’, FTV 2009/12, p.5-8.
[7] A.H. Santing-Wubs, Mediation in juridisch perspectief, Deventer, Kluwer 2012.
[8] A.H. Santing-Wubs, Mediation in juridisch perspectief, Deventer, Kluwer 2012.
[9] E. Gathier & C. Emmen, ‘Mediation binnen de Nederlandse traditie van polderen’, FTV 2009/12, p.5-8.
[10] RB Noord-Holland 1 oktober 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:13082, JAR 2015/105.
[11] A.H. Santing-Wubs, Mediation in juridisch perspectief, Deventer, Kluwer 2012.
[12] HR 10 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG9470, NJ 2010,471, m.nt. CJM Klaassen.
[13] A.H. Santing-Wubs, Mediation in juridisch perspectief, Deventer, Kluwer 2012.
[14] HR 20 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU3724, NJ 2006/75.
[15] G.M. Wassenaer, ‘De initiatief-wetsvoorstellen over mediation’, VRA 2013/101.
[16] G.M. Wassenaer, ‘De initiatief-wetsvoorstellen over mediation’, VRA 2013/101.
[17] Deze kritiek komt onder andere naar voren in A.H. Santing-Wubs, mediation in juridisch perspectief, Deventer, Kluwer 2012, en in G.M. Wassenaer, ‘De initiatief-wetsvoorstellen over mediation’, VRA 2013/101.
[18] A.W. Jongbloed, ‘Mediation: een (on)geoorloofd duwtje in de rug?’ AA 2012/6, p.434-441.


  • 0

Een dag in het leven van… mediator Edith Bos

Een dag in het leven van een mediator

Judith Bos – Accent Mediation

Door: Monique Nijboer
Wanneer je als student zegt dat je rechten studeert, denkt men vaak dat je later de advocatuur in gaat. Maar er zijn vele andere professies waar de rechtenstudie een uitstekende basis voor vormt. Bijvoorbeeld mediation, een opkomend middel om partijen in conflicten dichter bij elkaar te brengen. Een proces waarbij het er niet om gaat wie er met de ‘winst’ naar huis gaat, maar een proces waar je een win-win situatie wil creëren, of beter gezegd waar verliezen worden beperkt en samen naar een overeenkomst wordt gezocht. In dit artikel geef ik informatie over het beroep en krijg je een kijkje in de keuken van het werk van een mediator. Judith Bos, van Accent Mediation, heeft mij vol passie uitleg gegeven over de do’s en don’ts van het vak.

 

Mediators heb je in verschillende soorten, hiermee bedoel ik in eerste instantie de achtergrond van een mediator. Je hebt mediators met een psychologische achtergrond, een bedrijfskundige achtergrond maar ook, zoals Judith, een juridische achtergrond. Ook kun je je specialiseren in bepaalde gebieden en soorten conflicten. In het familierecht en bij arbeidszaken is het fenomeen mediation al langere tijd ingeburgerd. Hedendaags is de mediation in strafzaken en faillissementen ook in opmars.[1] Mediation lijkt zich steeds meer een vaste positie in het Nederlandse rechtssysteem te verwerven. Zo is het in de rechtszaal gebruikelijker om door te verwijzen naar een mediator.[2] Op het moment is er nog geen wettelijke inbedding van de mediation, de mediator heeft geen verschoningsrecht. Maar naar aanleiding van de Europese richtlijnen om grensoverschrijdende mediations vast te leggen is men bezig om ook de nationale conflictbemiddeling een plaats te geven in de Nederlandse Wetgeving.
Om jezelf een mediator te kunnen noemen moet je eerst een erkende NMI registermediator opleiding volgen.[3] De opleiding wordt bij verschillende trainingsinstituten aangeboden. Tijdens de opleiding wordt er, naast het vergaren van psychologische en juridische kennis, aandacht gegeven aan gespreksvaardigheden. Door rollenspellen leer je praktijksituaties kennen waarin je naast het onderhandelen de psychologische en juridische kennis toe kan passen. Dit wordt ook bij een echte mediation van je wordt verwacht.

De partijen bij een mediation moeten ten eerste vrijwillig willen deelnemen aan de mediation en bereid zijn om een eigen inspanning te leveren. Tevens moet het gaan om zaken waarover partijen zelf kunnen beslissen. Ze nemen eigen verantwoordelijkheid bij de mediation.  Want de mediator lost het conflict niet op, maar brengt twee partijen nader tot elkaar. De mediator wordt primair ingezet om de vastgelopen communicatie tussen partijen weer op de rails te krijgen. Uit een verbeterde communicatie tussen twee partijen kan natuurlijk wel een oplossing komen. In eerste instantie denkt een mediator dus in opties en mogelijkheden en kan hij effectief met conflicten en emoties omgaan. Ze zal als onafhankelijk derde in het proces een gespreksstructuur aanbrengen en cliënten inzicht geven in elkaars en eigen gedrag en wensen. Het proces begint bij de voorbereiding, daarna bestaat het plenaire gedeelte uit een intake, exploratie, onderhandeling en besluitvorming, waarna op het einde het proces wordt afgesloten. Je begint de mediation met een overeenkomst en je eindigt de mediation met een overeenkomst.
Judith Bos – Accent Mediation, nadruk op de dialoog

Kort wat over Judith, de mediator waarbij ik de onderstaande ervaringen heb opgedaan. Judith heeft naast het zijn van mediator nog andere activiteiten, dus werkt ze parttime als mediator. Nadat ze in 2002 de mediationopleiding had afgerond, heeft ze samen met een collegamediator Het Akkoord opgericht. In 2004 is ze ook gaan werken als rechtbankmediator. Sinds 2011 voert ze een eigen praktijk onder de naam Accent Mediation.[4] Ze is NMI Registermediator en geeft uit oogpunt van conflictpreventie diverse trainingen. Wanneer er behoefte aan is om samen te werken met een andere mediator of deskundigen is ze hier flexibel in, ze doet zelfs aan online mediation. Naast het uitoefenen van het beroep vervult ze ook nog gerelateerde nevenactiviteiten. Kortom een ondernemende vrouw die vol passie haar werk, waar de dialoog voorop staat, volbrengt.

 

Volgens Judith is het my lucky day, want ik kan mee naar een workshop én een echtscheidingsmediation.
Workshop
De workshop mediation voor alumni psychologen van de RUG was een boeiende en interessante ervaring. Na een inleiding wat het beroep inhoudt, het bespreken van praktijkgevallen en een filmpje van een voorbeeldzaak mochten we zelf aan de slag. Er stond een rollenspel op het programma. Nadat de rollen waren verdeeld en ik was getransformeerd tot Lia Stoffel, de mediator, konden we beginnen.
Het betrof een conflict tussen een technisch directeur en een algemeen directeur van een bedrijf. De technisch directeur was al jaren bij het bedrijf werkzaam in tegenstelling tot de net aangestelde algemeen directeur. Na even warm worden en het proces te hebben uitgelegd aan de cliënten was het tijd om de mediationovereenkomst te tekenen. Dit document garandeert onder andere de geheimhouding en vertrouwelijkheid van het proces. Het volgende wat me te doen stond was het conflict in kaart brengen en de wensen van partijen achterhalen. Ik merkte dat je als mediator je moet kunnen inleven in de personen en het vertrouwen van beide personen moet winnen. Ook al hebben ze in het begin gezamenlijk ingestemd met de mediation, het vertrouwen en het meewerken van beide partijen gedurende het hele proces is de sleutel tot succes. Een onpartijdige mediator is hierbij een belangrijk element. Ik merkte aan mijzelf dat je snel met iemand meedenkt als diegene zijn of haar kant van het verhaal vertelt. Maar wanneer je daar vol in meegaat, verlies je ten eerste je onpartijdigheid en ten tweede het vertrouwen van de andere partij. Door partijen met elkaar te laten praten, soms het gesprek sturen en enkele mogelijkheden op tafel leggen werd er voor een eerste bijeenkomst al veel werk verricht. Partijen hebben een beter beeld van het proces gekregen, hebben uitgesproken wat het conflict betreft en toegelicht waar men naar toe wilt. Dat lijkt me een mooi resultaat van een eerste bijeenkomst én, voor mij, een eerste ervaring als mediator.

 

Echtscheidingsmediation
De echtscheidingsmediation waar ik bij mocht zijn vond dit keer niet op neutraal terrein plaats. Vanwege omstandigheden gingen we naar de mensen thuis. In de auto legde Judith mij de zaak uit, want bij een echtscheiding kunnen er verschillende elementen bij komen kijken. Deze zaak betrof een stel met minderjarige kinderen. Eenmaal binnen merkte ik gelijk dat Judith bij eerdere bijeenkomsten een band heeft ontwikkeld met het stel. Ze vertrouwen haar, zijn open en niet zakelijk of afstandelijk. Na het tekenen van mijn geheimhoudingsverklaring pakte Judith de zaak op waar hun vorige bijeenkomst was geëindigd. Er werd ook aandacht aan het ‘huiswerk’ van de partijen besteed. Zo nemen partijen geen overhaaste beslissing, worden er ook door hun dingen uitgezocht én zijn ze echt betrokken bij het proces. Tijdens deze bijeenkomst moesten de openstaande onderdelen van het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan[5] worden ingevuld. Nadat de mediator een punt heeft aangekaart, geven partijen aan hoe ze erover denken en overleggen ze de mogelijkheden. Judith springt in wanneer partijen niet duidelijk weten wat de (voordeligste) mogelijkheden zijn, en legt dan uit waaraan ze kunnen denken. Tevens stuurt ze het gesprek wanneer de spanningen tussen partijen wat hoger oplopen. Zo worden de overeenkomsten stap voor stap doorgelopen. En worden er door partijen gezamenlijke beslissingen genomen over de woning, pensioenen, alimentatie, omgangsregelingen etc. Aan het einde van de bijeenkomst legt Judith de verdere gang van zaken uit en sluit één van de partijen met een mooie uitspraak af: ‘ons huwelijk is niet mislukt, maar ons huwelijk is niet verder gelukt.’

Ik heb de indruk gekregen dat partijen door de bijeenkomsten, hun betrokkenheid en concessies zich meer bewust zijn van het proces en de uitkomsten. Ik vond het erg mooi om te zien dat mensen die kennelijk zo erg in conflict zijn en er zelf niet meer uitkomen, met behulp van een derde toch netjes met elkaar kunnen omgaan. Om er samen uit te komen en om elkaar verder te helpen.

 

Na het meelopen en het vergaren van informatie over mediation ben ik nog meer enthousiast geworden over het beroep. Bedankt Judith, voor de mogelijkheid om deze ervaringen op te doen en een kijkje in de keuken te hebben gekregen van een opkomend middel in de samenleving.

 

 [1] Van Wemeskerken, H. 2012: Mediation: niet voor watjes. Mr. Magazine voor juristen Mr, Deventer: Kluwer 2012, nr. 11.

[2] Sinds 2007 hebben alle rechtbanken en gerechtshoven een verwijsvoorziening voor mediation in huis.

[3] Toetredingseisen tot het NMI Register:
NMI erkende basisopleiding, Theorie-examen, Assessment en een Verklaring Omtrent het Gedrag. Daarna moet je aan de Onderhoudseisen NMI register voldoen.
Structuur binnen de mediation:
NMI Gedragsregels, NMI mediation Reglement en een model mediationovereenkomst. Daarnaast kent het NMI een klachtenregeling en onafhankelijk tuchtrecht.

[4] Accent Mediation, met de nadruk op de dialoog: www.accentmediation.nl

[5] Artikel 1:247a BW jo artikel 815 lid 2 RV


  • 0

Mediation

Tags :

In het Handboek Mediation wordt mediation als volgt gedefinieerd:
“Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen.”

Een belangrijk verschil met geschillenbeslechting bij de rechter is dat er bij mediation geen beslissing aan een derde wordt opgedragen of overgelaten. Dit is een specifiek kenmerk van mediation, want ook bij arbitrage en bindend advies wordt de beslissing aan een derde overgelaten. Andere belangrijke kenmerken zijn de vrijwilligheid en de vertrouwelijkheid.

Vrijwilligheid
Partijen nemen vrijwillig deel aan mediation. Dit blijkt ook uit artikel 3 van de door het Nederlands Mediation Instituut (NMI) opgestelde model mediationovereenkomst:
“De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Partijen kunnen de mediation op elk gewenst moment beëindigen.”

Partijen kunnen ook niet gedwongen worden mee te werken aan deze vorm van bemiddeling, zo blijkt uit verschillende uitspraken. Een goed voorbeeld is beschikking van de Hoge Raad van 20 januari 2006 (NJ 2006, 75). Een voormalig echtpaar heeft al diverse procedures gevoerd over de hoogte van de alimentatie. Partijen geven tijdens de procedure bij het hof aan dat ze inzien dat het in het belang van beiden is dat zij onder begeleiding van een deskundige mediator tot een oplossing van hun geschil komen. Kort daarna geeft de vrouw aan af te zien van het inschakelen van een mediator op financiële en emotionele gronden. Het hof is van oordeel dat ‘voor een succesvolle verwijzing naar mediation de duurzame instemming van beide partijen is vereist’. De zaak komt bij de Hoge Raad en zij overweegt: “Gelet op de aard van het middel van mediation staat het beide partijen te allen tijde vrij hun medewerking daaraan alsnog te onthouden, dan wel die om hen moverende redenen te beëindigen.“

Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid speelt bij mediation een belangrijke rol. Aan partijen wordt de gelegenheid geboden open en vrij te praten over alles wat hen rondom het geschil bezighoudt. Belangrijk is dat partijen inzicht geven in de belangen die voor beiden een rol spelen. Om te voorkomen dat partijen in een eventueel volgende gerechtelijke procedure gepakt worden op informatie die zij hebben gegeven tijdens de mediation, kunnen partijen hierover met elkaar een afspraak maken. Een voorbeeld van zo’n afspraak tot geheimhouding is artikel 7 van het NMI Mediation Reglement. Hierin staat genoemd dat het partijen niet is toegestaan om ‘stukken aan derden – onder wie begrepen rechters of arbiters – bekend te maken, te citeren, aan te halen, te parafraseren of zich daarop anderszins te beroepen, indien deze stukken door een bij de mediation betrokken partij bekend zijn gemaakt, geciteerd of geparafraseerd.’

In beginsel moet de rechter (of arbiter) erop toezien dat er op deze stukken geen beroep wordt gedaan in de gerechtelijke procedure. Dat de rechter deze stukken in beginsel buiten beschouwing laat blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Arnhem van 15 januari 2003. In deze uitspraak oordeelde de rechter ondubbelzinnig over de toelaatbaarheid van het in een procedure inbrengen van informatie over overleg tussen partijen in de mediation en e-mailverkeer met de mediator dat;

‘het in strijd met de eisen van een goede procesorde zou zijn als zij acht zou slaan op deze passages en stukken. De rechtbank weegt daarbij mee dat wanneer partijen mediation overeenkomen teneinde een gerechtelijke procedure te voorkomen of te beëindigen, hetgeen zij tijdens de mediation elkaar toevertrouwen, geheim dient te blijven voor derden, waaronder de rechter. (…) Een consequentie van dit een en ander is, dat de rechtbank niet kennis zal nemen van mededelingen en stukken die in strijd met de geheimhoudingsplicht uit de mediationovereenkomst toch aan haar worden voorgelegd.’

In een latere zaak oordeelde de Rechtbank Arnhem nagenoeg hetzelfde:
“De voorzieningenrechter zal, voor zover partijen een beroep hebben gedaan op hetgeen in mediation is besproken, daarop niet ingaan gezien het andersoortige karakter van de mediationprocedure.”

Wat weegt nu zwaarder, de geheimhoudingsplicht of de materiële waarheidsvinding?
Het Hof Amsterdam maakte een paar dagen na de laatstgenoemde uitspraak van de rechter in Arnhem een duidelijk andere belangenafweging en oordeelde over het inbrengen van het verslag van een mediationgesprek:
‘dat het in het geding brengen van een dergelijk stuk geenszins voor de hand ligt, te minder daar partijen geheimhouding afspraken, maar dat dat alles geen argumenten oplevert die zo zwaar wegen dat (appellant) een dergelijk stuk niet als bewijs zou mogen gebruiken.’

Het is de vraag of iedereen de gemaakte geheimhoudingsafspraak altijd nakomt. Stel dat de mediation niet slaagt en er een gerechtelijke procedure volgt. Een advocaat die bij de mediation aanwezig was ter behartiging van de belangen van zijn cliënt weet wat hij weet. Het is voor een advocaat natuurlijk verleidelijk om in te gaan op de belangen van de tegenpartij (welke hij heeft gehoord tijdens de mediation) en deze te ontkrachten.
Mijns inziens is er in dit geval een grijs gebied. Een grensgebied waar je nooit precies onderscheid kunt maken tussen hetgeen tijdens mediation bekend is geworden of reeds daarvoor. Stel dat de advocaat al van feiten op de hoogte was voor de mediation en die feiten en daarbij horende belangen tijdens de mediation zijn behandeld? Het lijkt mij een lastige taak voor de rechter om uit te maken of hier iets wordt aangehaald of geciteerd of anderszins een beroep wordt gedaan op stukken die door de andere partij tijdens de mediation bekend zijn gemaakt.

De praktijk
Wanneer partijen hebben besloten om het conflict op te lossen door middel van mediation moet er een mediator worden gekozen. Aangezien partijen vaak niet (meer) met elkaar door een deur kunnen is het verstandig om beide advocaten te laten overleggen over een gezamenlijk voorstel of procedure voor het aanwijzen van een mediator. De vestigingsplaats van de mediator speelt een grote rol bij de uiteindelijke keuze. Mediation geschiedt op basis van een overeenkomst van opdracht.

Wanneer er overeenstemming is bereikt over de mediator volgt een eerste gesprek. Tijdens het eerste gesprek zal de mediationovereenkomst en de vertrouwelijkheid/geheimhouding worden besproken. Vervolgens is in de meeste gevallen de mediator voornamelijk bezig met de communicatie. Het is voor beide partijen en de mediator zaak dat er goed wordt gecommuniceerd, iets wat daarvoor tussen partijen dikwijls niet gebeurde. Het is de bedoeling dat gaandeweg de gesprekken de partijen hun standpunten wat laten vieren en de belangen achter de standpunten duidelijk worden.

Vaak proberen partijen de mediator te overtuigen. Dit is een gevoelsmatige handeling, er wordt gezocht naar bevestiging. In eerste instantie beseffen partijen vaak niet dat het niet gaat om het overtuigen van de mediator, maar dat de uiteindelijke doelstelling is om samen tot een oplossing komen.

Zodra de belangen voor beide partijen duidelijk zijn begint de onderhandelingsfase.
Veel mediators maken gebruik van de Harvard-methode.
De Harvard-methode is gebaseerd op vier onderhandelingsprincipes:
– Scheid de mensen van het probleem.
– Richt je op belangen, niet op posities.
– Zoek naar oplossingen in wederzijds belang.
– Dring aan op objectieve criteria.

Wanneer de onderhandeling naar behoren is voltooid en er sprake is van overeenstemming zal de overeenstemming vastgelegd worden in een zogeheten vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst wordt zelden door de mediator zelf gemaakt. Dit is alleen het geval als de mediator gespecialiseerd is in het betreffende rechtsgebied. Vaak wordt de overeenkomst opgesteld door advocaten van partijen of een onafhankelijke advocaat. De vaststellingsovereenkomst is het sluitstuk van de mediation.

Conclusie
Mediation is in opkomst. Omdat mediation niet in ons wetboek wordt geregeld moet de rechtspraak duidelijkheid verschaffen. De belangrijkste kenmerken van mediation zijn de vrijwilligheid en de vertrouwelijkheid. Uit de rechtspraak blijkt dat de rechter ‘in beginsel’ de vertrouwelijkheid van de mediationprocedure respecteert. Maar de vertrouwelijkheid kan niet met zoveel woorden worden gegarandeerd, in een enkel geval moet de vertrouwelijkheid wijken voor de waarheidsvinding. Het wachten is op gevestigde rechtspraak van de Hoge Raad.


Archief

Zoeken

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.